مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نواحی برگشتی قیمت
🔹تناسبات زمانی
🔹تناسبات چرخه ها
🔹حرکات میانگین ها
🔹اصول ایچیموکو