مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹سیکل های زمانی
🔹نواحی برگشت قیمت
🔹یو شکلی میانگین ها