مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول هارامی ها
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان
🔹میانگین ها