مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹چرخه
🔹زمان