مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول چنگال
🔹زمان