مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول چرخه ها
🔹زمان