مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول و ذات ایچیموکو
🔹تناسبات در ایچیموکو
🔹تناسبات زمانی
🔹اصل بازگشت به میانگین ها