مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نواحی زمانی
🔹ذات ایچیموکو
🔹یو شکلی میانگین ها
🔹تکمیل لیمیت قیمتی و چرخه
🔹تناسبات در باکس ها