مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹الگوی هارامی
🔹زمان