مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نسبت میانگین ها و تفاضل آن ها
🔹الگوی هارامی
🔹 زمان