مطالب و روش های استفاده شده:

🔹فرکتال
🔹هیدن دایورجنس و ریل دایورجنس ها
🔹اصول چنگال(زمانی)
🔹اصول پرایس اکشن(مبحث 50 درصد)
🔹تناسبات مکدی