مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹هیدن دایورجنس،ریل دایورجنس
🔹تناسبات در مکدی