مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول و پایه بازار
🔹نواحی 50 درصد
🔹اصول زمانی چنگال