مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال به نسبت موج اصلی و موج اصلاحی
🔹زمان