مطالب و روش های استفاده شده:

🔹فرکتال
🔹اصول زمانی چنگال
🔹هیدن دایورجنس