مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹مباحث زمانی ATP
🔹اصول زمانی پرایس اکشن(ATP،TCR)