مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تناسبات هندسی و حسابی
🔹اصول چیکو اسپن
🔹زمان