مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تناسبات زمانی
🔹فلت های اجزا
🔹اصول ایچیموکو