مطالب و روش های استفاده شده:

🔹الگو های حرکتی
🔹50 درصد امواج
🔹فلت اجزا
🔹زمان
🔹میانگین ها