مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول ایچیموکو
🔹جابه جایی،های و لو
🔹زمان