مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برسی فلت های اجزا
🔹زمان
🔹یو شکلی میانگین ها
🔹تناسبات