مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹امواج الیوت
🔹زمان