مطالب و روش های استفاده شده:

🔹زمان
🔹اصول پرایس اکشن(50 درصد)
🔹اصول چنگال
🔹چرخه ها