مطالب و روش های استفاده شده:

🔹الگوی هارامی
🔹زمان در باکس ها
🔹برابری میانگین ها