مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برسی تنکنسن
🔹تناسبات زمانی
🔹اصول چنگال
🔹الگو های حرکتی