مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چرخه
🔹اصول چنگال
🔹یو شکلی میانگین ها
🔹زمان
🔹اصول پرایس اکشن