مطالب و روش های استفاده شده:

🔹هیدن دایورجنس ، ریل داورجنس
🔹فرکتالی دیدن بازار
🔹اصول پرایس اکشن
🔹عدم تعادل زمانی
🔹اصول چنگال