مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹اصول ایچیموکو
🔹تناسبات
🔹چرخه