مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برسی چیکو اسپن
🔹کرانه ها
🔹تناسبات
🔹مقیاس هندسی و حسابی