مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برسی فلت کیجنسن
🔹خط میانی چنگال
🔹های،لو ولید
🔹تناسبات در ایچیموکو