مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹تناسبات
🔹زمان