مطالب و روش های استفاده شده:

🔹چرخه و تکمیل چرخه
🔹برسی اجزا
🔹زمان