مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نواحی برگشت زمانی
🔹یو شکلی میانگین ها
🔹تناسبات در ایچیموکو
🔹برسی حرکات شارپی
🔹برسی اجزای ایچیموکو