مطالب و روش های استفاده شده:

🔹مثلثات
🔹سایکل،تناسبات
🔹انتقال،های و لو دوره ها