مطالب و روش های استفاده شده:

🔹لیمیت زمانی چنگال
🔹ترید قطعی با اصول چرخه و چنگال
🔹زمان