مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اولویت های و لو ها
🔹دایورجنس ها
🔹سیکل های زمانی
🔹چرخه