مطالب و روش های استفاده شده:

🔹سیکل زمانی ایچیموکو
🔹یو شکلی اجزا
🔹اصول ایچیموکو