مطالب و روش های استفاده شده:
🔹سیکل های زمانی
🔹چرخه
🔹جبر عددی و نواحی قرار گرفتن این اعداد