مطالب و روش های استفاده شده:
🔹جبر عددی و نواحی قرار گرفتن این اعداد