مطالب و روش های استفاده شده:
🔹صرفا در جهت دونستن اهمیت ثبات شرایط میانگین ها در تفاضل با وجود تغییر کف دوره ها بنسبت یکدیگر در مبنای زمان پرایس اکشن