مطالب و روش های استفاده شده:
🔹جبر عددی سیستم ایچیموکو