مطالب و روش های استفاده شده:
🔹سیکل های زمانی
🔹اصول باکس
🔹چرخه