مطالب و روش های استفاده شده:
🔹سیکل های زمانی
🔹چرخه ها