مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹اصل چنگال
🔹فاصله ی قیمت با میانگین
🔹عدم برگشت به خط میانه