مطالب و روش های استفاده شده:
🔹چرخه ها
🔹سیکل های زمانی
🔹اصول باکس ها