مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید با واگرایی ها و همگرایی ها
🔹 بحث فرکتالی
🔹 چرخه وار بودن بازار با پرایس اکشن