مطالب و روش های استفاده شده:
🔹با هیدن دایورجنس ایچیموکو
🔹سیکل های زمانی