مطالب و روش های استفاده شده:

🔹یو شکلی میانگین ها
🔹لیمیت زمانی
🔹فاصله قیمت و میانگین