مطالب و روش های استفاده شده:
🔹چرخه
🔹سیکل های زمانی