مطالب و روش های استفاده شده:
🔹چرخه
🔹سیکل های زمانی
🔹تی سی آر (TCR)